Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ROOSBROECK, SANDY (CATZ ’N WOOD) 

laatste aanpassing: 21 november 2023

1. Toepassingsgebied 

1.1 Deze algemene verkoopsvoorwaarden van VAN ROOSBROECK, SANDY (hierna genoemd “Catz ’N Wood”), gevestigd te Van Merodestraat 1, 2440 Geel met ondernemingsnummer 0629.579.983 (hierna “Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werken, prestaties en overeenkomsten (ook op afstand) tussen Catz ‘N Wood en de klant (hierna “Klant”) in een B2C context, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. 

1.2 Deze voorwaarden bevatten en beheersen de volledige overeenkomst tussen Catz ‘N Wood en de Klant, met betrekking tot het geheel van de aan of door ons gevraagde en toevertrouwde opdracht(en). Deze voorwaarden worden geacht aanvaard te zijn bij de ondertekening door de Klant van de bestelbon, offerte of overeenkomst, ongeacht enige eerdere correspondentie en ongeacht enige andere voorwaarden of enige documenten of formulieren van welke aard ook vanwege de Klant. 

1.3 Bekendmaking van deze Algemene Voorwaarden geschiedt door vermelding door Catz ‘N Wood. De Klant krijgt ten alle tijden de mogelijkheid de Algemene Voorwaarden in te zien, dan wel op internet, dan wel schriftelijk. Bij slecht leesbaar- of onvolledigheid worden deze op verzoek (via mail: info@catznwood.be ) bezorgd door Catz ‘N Wood aan de Klant. 

1.4 Zijn de voorwaarden opgemaakt of vertaald in een andere taal dan Nederlands, prevaleert steeds de Nederlandse versie. 

1.5 Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn alleen dan tegenstelbaar aan Catz ‘N Wood indien Catz ‘N Wood deze uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard heeft. In dat geval blijven de andere bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van toepassing. Aan overeengekomen afwijkingen kan de Klant geen rechten ontlenen voor andere of toekomstige transacties.  

1.6 De eventuele vernietigbaarheid of nietigheid van een bepaling van de overeenkomst en/of deze tekst van de Voorwaarden laat de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst/de Voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt dan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben. 

 1. Totstandkoming overeenkomst

2.1 Elke offerte heeft een geldigheidsduur van 30  kalenderdagen na de datum van de offerte en vervalt automatisch na het verstrijken van deze termijn, tenzij anders gespecifieerd door Catz ‘N Wood in de offerte. De geldigheidsduur wordt tevens beperkt door de beschikbare stock. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.  De aanvaarding van de offerte door schriftelijk of mondeling akkoord van de Klant binnen de geldigheidstermijn ervan brengt de overeenkomst tot stand. 

2.2 Catz ‘N Wood heeft op elk moment vóór de aanvaarding van de offerte door de Klant het recht om fouten in de offerte recht te zetten of de offerte in te trekken. Catz ’N Wood kan niet aan haar offertes worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.  

2.3 Offertes zijn persoonlijk en kunnen niet zonder toestemming van Catz ’N Wood aan derden ter inzage verstrekt worden, noch kunnen derden zich op de inhoud ervan beroepen.   

 1. Prijs

3.1 De prijzen zijn inclusief BTW en enige andere belastingen en heffingen, tenzij anders vermeld. Alle prijzen en andere bedragen zijn in euro uitgedrukt. BTW en alle andere belastingen, taksen, heffingen of kosten zijn steeds ten laste van de Klant. Indien er een BTW aanpassing is, dan heeft Catz ‘N Wood het recht deze aanpassing uit te voeren op alle betrokken facturen. 

3.2 De prijzen van Catz ‘N Wood, zoals opgegeven in offertes van Catz ’N Wood werden vastgelegd op basis van de tarieven, officiële koersen, weddes en sociale lasten geldig op de datum van de opstelling van de offerte. Zij zijn steeds indexeerbaar door Catz ‘N Wood en zelfs zonder het voorafgaandelijk akkoord van de Klant, indien de marktprijzen of de parameters voor hun berekening op het ogenblik van de facturatie, met minstens 5 % gestegen zijn. De herziening gebeurt op basis van de formule P1 = P0 x (0,2 + L1/L0 x 0,4 + M1/M0 0,4). 

3.3 Alle kosten verbonden aan eventuele retourzendingen zullen steeds ten laste van de Klant zijn. 

 1. Levering of uitvoering

4.1 Als plaats van levering geldt de winkel of in geval van overeenkomsten op afstand (zoals gedefinieerd in artikel I.8, 15° WER) het adres dat de Klant aan Catz ‘N Wood heeft opgegeven. De levering wordt uitgevoerd na betaling van de volledige aankoopprijs.  De Klant erkent dat de leveringstermijn, ook in geval van een overeenkomst op afstand, slechts indicatief is. Catz ‘N Wood doet alle redelijke inspanningen om goederen te leveren binnen de vermeldde leveringstermijn. Geen enkele vertraging kan aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst te nadele van Catz ‘N Wood , noch tot een boete of schadevergoeding. Catz ‘N Wood kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de laattijdige levering door toedoen van één van haar leveranciers. 

Voor Overeenkomsten op Afstand geldt dat levering uitsluitend plaats vindt binnen de afzetgebieden die worden aangeduid op de website https://catznwood.be.   

4.2 Het risico op verlies of beschadiging van goederen gaat over op de Klant vanaf het moment van de fysieke in ontvangst name van het goed door de Klant. In afwijking hiervan zal, wanneer een vervoerder niet voorgesteld werd door Catz ‘N Wood maar door de Klant, het risico overgaan bij de levering van goederen aan deze vervoerder.  

4.3 De Klant is ertoe gehouden de ontvangst van voor levering bestelde producten mogelijk te maken. Met name dient de Klant aanwezig en bereikbaar te zijn op het met het koeriersbedrijf overeengekomen tijdstip. Wanneer levering op het overeengekomen tijdstip niet mogelijk is, zal terugbetaling van het product plaatsvinden. De leveringskosten worden in dit geval niet terugbetaald. Waar de Klant genoot van gratis verzending zal een forfaitair bedrag van 85 euro ingehouden worden. 

 1. Herroeping ingeval van overeenkomst op afstand 

5.1 De Klant die een overeenkomst op afstand sluit met Catz ‘N Wood heeft het recht de overeenkomst te herroepen zonder opgave van redenen binnen een termijn van 14 dagen. De termijn van 14 dagen loopt vanaf de dag volgend op de levering van de goederen. 

5.2 De herroeping wordt schriftelijk via e-mail meegedeeld aan Catz ‘N Wood en de eventuele goederen worden binnen de termijn van 14 dagen teruggestuurd door de Klant met een volledig ingevuld herroepingsformulier dat kan gedownload worden op de website van de FOD Economie. De herroeping dient ondubbelzinnig meegedeeld te worden via  het volgende e-mailadres: Info@catznwood.be.   

De herroeping is kosteloos voor de Klant, met uitzondering van de directe kosten van het terugzenden en eventuele kosten die de Klant heeft betaald voor een leveringswijze die afwijkt van de standaardlevering.  Deze kosten worden door Catz ‘N Wood afgehouden van het terug te betalen bedrag. 

5.3 Tijdens de herroepingstermijn dient de Klant zorgvuldig om te gaan met de goederen en de verpakking. De Klant zal het product slechts uitpakken voor zover nodig om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de Klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Catz ‘N Wood terugzenden.  

5.4 De Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid, behoudens in geval door Catz ’N Wood verkeerd gebruiksadvies werd bezorgd. 

 1. Gebreken en garanties 

6.1 Zonder afbreuk te aan doen aan art. 5 van deze Voorwaarden, dienen zichtbare gebreken betreffende de geleverde goederen onverwijld en uiterlijk 5 werkdagen na de levering aan Catz ‘N Wood te worden gemeld. Eventuele verborgen gebreken dienen alleszins, op straffe van verval van verhaal, onmiddellijk en uiterlijk binnen de 2 maanden na ontdekking van het gebrek aan Catz ‘N Wood te worden gemeld. 

De Klant kan zich hiertoe richten tot: 

– info@catznwood.be   

– +32 (0)493200 800 

6.2 Elke klacht buiten deze termijn is laattijdig. Het onderzoek door Catz ’N Wood van een laattijdige klacht kan nooit beschouwd worden als een verzaking van het recht de laattijdigheid van het bezwaar in te roepen. 

 

 

6.3 Wanneer de Klant zich op de wettelijke garantie van 2 jaar beroept, dient deze aan te tonen dat het geleverde goed op de Website werd aangekocht. 

 1. Aansprakelijkheid en exoneratie

7.1 Behoudens in geval van opzet, fraude, bedrog of zware fout van Catz ‘N Wood of van haar aangestelden is Catz ‘N Wood niet aansprakelijk voor:  

– Verlies, diefstal, waardeverlies of beschadiging van door de Klant aan Catz ‘N Wood toevertrouwde materialen, apparaten, vervoersmiddelen of werken van welke aard ook; 

– Toevallige of onrechtstreekse schade die zou worden veroorzaakt door de door haar geleverde goederen of diensten, of van de daarmee verband houdende informatie en/of documentatie; 

– Enige andere schade die niet rechtstreeks en onmiddellijk werd veroorzaakt door een fout van Catz ’N Wood. 

– Barsten die voortkomen in het hout door een natuurlijk proces en verkleuring. 

7.2 Voor rechtstreekse schade, en slechts indien herstel in natura niet mogelijk is, zal de aansprakelijkheid van Catz ‘N Wood tegenover de Klant en tegenover derden nooit hoger zijn dan het bedrag dat de Klant betaalt voor het goed dat, of de dienst die, de schade heeft veroorzaakt. 

 1. Duur – Beëindiging

8.1 Niettegenstaande het bepaalde in art. 5 zal bij annulering van de overeenkomst door de Klant Catz ‘N Wood gerechtigd zijn op een schadevergoeding van 10% van het totaalbedrag van de geplande leveringen en/of Diensten, tenzij Catz ‘N Wood hogere reële schade kan aantonen. Eenzelfde schadevergoeding ten voordele van de Klant wordt voorzien indien Catz ‘N Wood de overeenkomst eenzijdig beëindigt. 

8.2 Enige ontbinding door de Klant zal enkel gevolgen hebben vanaf de datum van de schriftelijke mededeling van ontbinding. 

 1. Klachten inzake voorschotten of facturatie

9.1 Ten einde geldig te zijn, moet elke klacht aangaande voorschotten, betalingen en facturen geschieden bij aangetekend schrijven aan de zetel van Catz ‘N Wood binnen de zeven kalenderdagen vanaf de datum van verzending van de factuur, nota of kostenstaat. De factuurdatum wordt vermoed de datum van verzending van factuur te zijn.  

9.2 Betaling van de factuur zonder protest binnen de gestelde termijn levert steeds en zonder uitzondering een voldoende bewijs op van de geleverde prestaties. Bewijs van verzending van de factuur wordt geleverd door het uitgaand facturenboek van Catz ‘N Wood of opname in de BTW aangiftes. 

 1. Betalingsmodaliteiten

10.1 Al de facturen zijn betaalbaar op het adres van de maatschappelijke zetel, op de vervaldag en contant in handen van Catz ‘N Wood (cash of elektronisch), tenzij anders overeengekomen.  

10.2 Alle goederen welke niet volledig betaald zijn, blijven -voor rekening en risico van de koper- in hun totaliteit met inbegrip van rente en kosten volledige en uitsluitende eigendom van Catz ‘N Wood en onvervreemdbaar vermogen bij afwijking van art. 1583 BW. In geval van niet tijdige betaling door de Klant kunnen de geleverde goederen terstond door Catz ‘N Wood worden teruggevorderd zonder voorafgaande sommatie en/of ingebrekestelling. 

10.3 De Klant is niet gerechtigd tot schuldvergelijking ten aanzien van Catz ‘N Wood. 

10.4 Catz ‘N Wood is gerechtigd schuldoverdracht toe te passen na schriftelijke kennisgeving aan beide partijen.  

10.5 Bij niet-betaling door een Klant op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd aan 1,79% op het totaalbedrag van de factuur op jaarbasis.  

Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de Klant een boete verschuldigd gelijk aan 5 % van de door de Klant aan gebruiker verschuldigde hoofdsom inclusief 21% BTW, ongeacht of Catz ‘N Wood buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van Catz ‘N Wood om schadevergoeding te vorderen.  

10.6 Indien de Klant nalaat het volgens factuur in hoofdsom en aankleven bepaalde te betalen binnen de voormelde termijn, is het integrale bedrag, van alle openstaande facturen, eveneens en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar door Catz ‘N Wood. 

10.7 Onverminderd de overige rechten van Catz ‘N Wood uit hoofde van dit artikel, is de Klant jegens gebruiker gehouden om de incassokosten te vergoeden die Catz ‘N Wood heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard – schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken die voorzien worden. 

 1. Overmacht

11.1 Catz ‘N Wood is niet gehouden tot de nakoming van contractuele verplichtingen waarvan de uitvoering onmogelijk geworden is. Alle stakingen, technische storingen, pandemieën, stagnatie van het verkeer, vergunningsvereisten en andere juridische en administratiefrechtelijke vereisten en alle nadelige weersomstandigheden die rechtstreeks of onrechtstreeks het normaal uitvoeren van de werken verhinderen, zullen als gevallen van overmacht beschouwd worden en voor hun duurtijd de uitvoering van de overeenkomst verlengen. 

11.2 Indien de overmachtssituatie langer duurt of dreigt te duren dan 3 maanden heeft Catz ‘N Wood het recht om de overeenkomst onmiddellijk bij aangetekende brief te ontbinden, zonder een voorafgaand beroep op een rechter en zonder enige schadeloosstelling. In zo’n geval zal Catz ’N Wood recht hebben op de betaling door de Klant van alle reeds geleverde goederen of diensten en van de kosten die reeds gemaakt werden met het oog op de toekomstige uitvoering van de overeenkomst. 

 1. Website 

12.1 Catz ‘N Wood heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten op de Website slechts een inspanningsverbintenis.  Catz ‘N Wood heeft het recht om op ieder ogenblik de Website geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updates of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. Catz ‘N Wood kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet door de Klant, door technische storingen, voor eventueel door derden op de Website geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit m.b.t. de Website dat als overmacht kan worden aanzien. 

12.2 Catz ‘N Wood is niet aansprakelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanaf de Website. Gebruik van gelinkte websites gebeurt op eigen risico van de gebruiker. 

13 Elektronische facturatie  

13.1 De originele facturen van Catz ‘N Wood kunnen elektronisch aangeleverd worden via het van de Klant verkregen e‐mail adres. Indien de opdrachtgever een kopie van zijn factuur toch op papier aangeleverd wenst, dan kan dit tegen vergoeding (10,00€ per factuur) via eenvoudig verzoek aan info@catznwood.be 

 1. Intellectuele en andere Eigendomsrechten 

14.1 De Klant erkent uitdrukkelijk de volledige eigendom van Catz ’N Wood van de merknaam Catz ‘N Wood, de handelsnaam Catz ‘N Wood, de logo’s en andere grafische branding van Catz ‘N Wood en de inhoud van de website https://catznwood.be/. 

Alle geleverde informatie en gegevens blijven eigendom van Catz ‘N Wood of haar rechtsopvolgers en kunnen niet gebruikt worden behoudens schriftelijke toestemming van Catz ’N Wood. De levering van informatie en gegevens aan de Klant houdt louter het recht in van intern gebruik door de Klant, behoudens waar anders uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen. 

 1. Geschillen en toepasselijk recht

15.1 De Algemene Voorwaarden worden beheerst door en zijn opgesteld krachtens Belgisch recht.  De toepassing van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

15.2 Alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst worden beslecht door de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Catz ‘N Wood, met name de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd, hetzij de Ondernemersrechtbank Antwerpen – Afdeling Turnhout, hetzij de Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen – Afdeling Turnhout, hetzij het Vredegerecht Tweede Kanton Mol – Geel. Enkel het Belgische recht is van toepassing.       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Begin met typen en druk op Enter om te zoeken

Shopping Cart

Geen producten in de winkelwagen.